Szukaj

Regulamin

Regulamin określa postanowienia ogólne, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez działalność gospodarczą pod nazwą

FHU Marcin Klekowski za pośrednictwem sklepu internetowego www.woodison.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na  dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru  określonego w zamówieniu
Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje  Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, czyli wybraną firmę kurierską ( DPD, InPost)
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie  Internetowym
Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną  lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
Sprzedawca - oznacza działalność gospodarczą pod nazwą FHU Marcin Klekowski z siedzibą w Radomsku na ulicy Grodzkiej 6 o numerze NIP 772 205 6976 e-mail: kontakt@woodison.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.woodison.pl
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych  na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to  prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z  Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie  plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej  Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. FHU Marcin Klekowski jako Woodison oferuje sprzedaż drewnianych produktów, w tym drewnianych zegarków. Projekty zegarków - w tym dobór rodzaju drewna, mechanizmów, szkieł, wskazówek, tarcz, logotypu czy nazwy - powstały na terenie Polski, w siedzibie i zarazem biurze projektowym firmy w Radomsku. Ze względu na łatwość sprowadzenia i koszt drewna, a także niższy koszt wykonania, produkcja oferowanych zegarków odbywa się na terenie Chin. Prace w fabryce są przez nas regularnie nadzorowane oraz osobiście kontrolowane. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem  Strony Internetowej Sklepu oraz w  celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne  jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym  oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej  Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób  sprzeczny z prawem, Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby  nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w  jakiejkolwiek formie Hasła.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3 Rejestracja

 

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez  wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas  Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez  zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego  oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w  formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą  chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi  prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta  Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem  Loginu.


§ 4 Zamówienia
 

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem  Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej  Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza  zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk  „Potwierdź zamówienia”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę,  jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w  związku z Umową sprzedaży.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

§ 5 Płatności

 

FHU Marcin Klekowski 

Grodzka 6

97-500 Radomsko

NIP 772 205 69 76

Numer rachunku w formacie NRB - płatności w kraju: 24 1160 2202 0000 0005 5138 2613
Numer rachunku w formacie IBAN - płatności poza krajem: PL 24 1160 2202 0000 0005 5138 2613
SWIFT/BIC: BIGBPLPW

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z  Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu  Dostawy i składaniu zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie  niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany  przez grupę DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę  informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);  
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca wyznacza Klientowi termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o  dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W  wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca ma praw do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

 

Towar wysyłamy maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub zamówienia przesyłki za pobraniem (uwzględniając tylko dni robocze) za pomocą Dostawcy, czyli firmy kurierskiej DPD.

W wyjątkowych sytuacjach wysyłka towaru może się opóźnić o czym informujemy Klienta telefonicznie lub mailowo.

Przewidywany czas doręczenia przesyłki od momentu wysłania towaru to 1-2 dni robocze. Zazwyczaj przesyłki kurierskie dostarczane są jednak następnego dnia (zamówienia do godziny 18:00).

Zamawiając więc Towar w ciągu dnia (do godziny 15;00) dostarczenie Towaru najprawdopodobniej nastąpi już dnia następnego.

Koszt przesyłki to 20.00 pln w wypadku przedpłaty oraz 25.00 pln w przypadku przesyłki za pobraniem.

Status przesyłki można śledzić na stronie wybranej firmy kurierskiej, a numer przesyłki wysyłany jest Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas zamówienia adres mailowy . Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy  fakturę sprzedaży dla podatnika zwolnionego z VAT obejmującą dostarczane Towary.
Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej. W przypadku dostawy poza terytorium RP Klient zobowiązany jest przedstawić fakt chęci wysyłki za granicę dowolną formą Kontaktu ze Sprzedającym zanim dokona potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy  sprzedaży bez wad.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i dostawy. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na  adres wskazany w formularzu zamówienia. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez  Sprzedawcę wraz z numerem przesyłki umożliwiającym śledzenie paczki. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty  przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie  stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy  pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia  terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania  zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca  skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając  ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7 Gwarancja

 

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte 24-miesięczną gwarancją na prawidłowy chód zegarka. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu oraz dołączana jest każdorazowo wraz z Towarem. Na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru widnieje model, numer seryjny Towaru, okres gwarancji oraz data zakupu. W przypadku zwrotu gwarancyjnego należy wypełnić formularz gwarancyjny dostępny na Stronie Sklepu www.woodison.pl.
Nasze produkty są nowe, wykonane z drewna i z tego powodu mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach poglądowych ponieważ są produktem naturalnym i producent nie ma wpływu na ich usłojenie oraz kolorystykę. Gwarancja pokrywa defekty produkcyjne i wynikłe z błędów podczas obróbki, składania czy polerowania produktów. Ostateczna decyzja zależy od Sprzedającego. Akceptujemy roszczenia gwarancyjne jedynie w przypadku gdy produkt został zakupiony bezpośrednio w naszym sklepie. Jeżeli zakupiłeś/aś Towar od innego sprzedawcy, należy zwrócić się do niego z roszczeniem gwarancyjnym.
Gwarancja obejmuje tylko wady producenta. Gwarancja nie obejmuje zużycia zegarka w sposób naturalny, uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie wody lub ognia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych czy chemicznych, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem lub uderzeniem. Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia kopert, pasków, bransolet, teleskopów, pęknięcia szkiełek, ścierania się powłok. Gwarancja nie obejmuje zgubienia bądź kradzieży zegarka. Nasze zegarki są odporne na zachlapania – to oznacza że nie można zanurzać ich w wodzie oraz należy unikać intensywnych opadów deszczu. Zachlapania powodowane myciem rąk nie powinny powodować żadnych problemów. Gwarancja nie obejmuje wniknięcia wody, pary czy kurzu do środka. Stan naładowania baterii nie podlega roszczeniom oraz reklamacji. Woodison zastrzega sobie prawo do weryfikacji usterek produkcyjnych. Wymagany jest dowód zakupu. W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie (bezpodstawna reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi zawiązanymi z przeglądem zegarka.
 

§ 8 Zwrot towaru
§ 8.1 Zwrot gwarancyjny

 

Przed wysłaniem zegarka do reklamacji proszę zapoznać się z ustaleniami pkt § 7 niniejszego regulaminu oraz sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, reklamowany towar należy odebrać w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji. W przypadku reklamacji koszt transportu towaru ponosi klient.
Towar z roszczeniem gwarancyjnym wraz z formularzem gwarancyjnym dostępnym na Stronie Sklepu www.woodison.pl należy przesłać na adres serwisu, z którym współpracujemy:
 
Agatex F.H.U. Tomasz Barański

ul. Rybnicka 17

44-100 Gliwice
 
Do towaru należy dołączyć fakturę, z którą był dostarczony wraz z opisem wady produktu lub produktów na wypełnionym formularzu gwarancyjnym (dostępnym na www.woodison.pl). Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta oraz różnic w kolorystyce i usłojeniu drewna użytego do produkcji. Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu roku od daty zakupu. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży, a klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem wydruku komputerowego z opisem wady (formularz gwarancyjny dostępny na Stronie Sklepu).
 

§ 8.2 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie  14 dni roboczych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili  objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy  sprzedaży składając Sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na  Stronie Internetowej Sklepu, wysyłając go na e-mail: kontakt@woodison.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza (otrzymanie go drogą mailową).
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.  Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,  zwrócić mu dokonane przez niego płatności za Towar, wraz z kosztem Dostawy. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.


Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie  później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem  tego terminu.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przez wykonanie przelewu na konto bankowe klienta.

Poniżej przedstawiamy wzór formularza z którego możecie Państwo skorzystać w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Wystarczy wypełnić i przesłać go do nas drogą e-mailową na kontakt@woodison.pl. lub pocztą tradycyjną na adres

FHU Marcin Klekowski 

Grodzka 6

97-500 Radomsko

NIP 772 205 69 76

 
Ważne: Nie ma możliwości wykonania zwrotu towaru poprzez wysłanie go "za pobraniem" takie przesyłki nie będą przez nas odbierane.


§ 8.3 Rękojmia

 

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę  fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy  sprzedaży w formularzu odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez  Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast  wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności  z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby  nadmiernych  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na  jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć  wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do  zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta  jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do  zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub  wymiany ponosi Sprzedawca.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany  dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie  stwierdzona przed upływem 14 dni od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięciu wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 14 dni. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@woodison.pl.. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją  Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z  usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@woodison.pl.. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje  reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 9 Usługi nieodpłatne

 

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: Formularz kontaktowy, Newsletter, Zostaw numer oraz Prowadzenie Konta Klienta. Usługi te są świadczone są 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym  poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w  każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój  adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres  poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej  informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter  przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali  subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej  Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a  przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w  każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za  pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
Usługa Zostaw numer polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie swojego numeru telefonu oraz imienia, w celu oddzwonienia przez konsultanta. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zostaw numer, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania numeru telefonu.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji  na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi  modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu  realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta  Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia  żądania. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i  usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy  lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień  Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne  działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania  kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta  w formularzu rejestracyjnym.
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie  usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z  zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem  ww. umowy oraz postanowień poniżej. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty  elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy  dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach  innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień,  świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów  określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie  przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie  Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz  uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania  zamówienia  bez Rejestracji Konta Klienta. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do  ich treści oraz do ich poprawiania.
Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może  odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich  należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i  ustalenia odpowiedzialności Klienta. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub  wykorzystaniem. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24 jego dane  osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności grupie DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000306513,wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność tylko w  przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej  Sklepu.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu  jest prawo polskie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie  przez Klienta z mediacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku.
Informacje.